Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

III. Wyznaczanie mediatora

 1. Do dyspozycji każdej ze stron jest Główny mediator. Jeżeli jednak któraś ze stron nie wyrazi zgodny na jego udział w sprawie lub sam mediator z jakichkolwiek przyczyn nie wyrazi zgodny lub nie będzie mógł poprowadzić mediacji w danej sprawie, wtedy mediator powinien być wyznaczony wspólnie przez strony z Listy mediatorów współpracujących, prowadzonej przez Kancelaria Mediacyjna "Primum Consensus". ("Lista mediatorów")


 2. Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatora ani nie wniosły o wyznaczenie mediatora przez pełnomocnika Kancelarii, niezwłocznie po wszczęciu postępowania mediacyjnego Pełnomocnik Kancelarii zwraca się do stron, aby wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Do wezwania dołącza się listę mediatorów.


 3. Pełnomocnik Kancelarii niezwłocznie wyznacza mediatora z Listy mediatorów, jeśli:
  1. strony wniosły wniosek o wyznaczenie mediatora przez Pełnomocnika Kancelarii lub
  2. strony nie wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Pełnomocnika Kancelarii do wyznaczenia mediatora


 4. Pełnomocnik Kancelarii wzywa strony do wyznaczenia innego mediatora, jeśli:
  1. osoba wyznaczona przez strony nie może przyjąć albo odmówi przyjęcia powierzonej jej funkcji; albo
  2. poprzednio wyznaczony mediator został wyłączony przez Pełnomocnika Kancelarii


 5. Jeśli strony nie wyznaczą innego mediatora, w razie zajścia okoliczności określonych w ustępie 4, III punktu niniejszego Regulaminu , w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Pełnomocnik Kancelarii wyznacza niezwłocznie mediatora z Listy mediatorów.


 6. Każda ze stron może z ważnych przyczyn żądać wyłączenia mediatora, wkładając wniosek o jego wyłączenie do Pełnomocnika Kancelarii w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu mediatora lub od podjęcia wiadomości o przyczynach wyłączenia.


 7. Pełnomocnik Kancelarii rozpoznaje wniosek o wyłączenie mediatora niezwłocznie. Decyzja Pełnomocnika Kancelarii nie wymaga uzasadnienia.


 8. Przed przyjęciem funkcji w każdej kolejnej sprawie mediator składa w Kancelarii pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>