Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

IV. Zadania i obowiązki mediatora

  1. Mediator udziela pomocy stronom w sposób bezstronny i niezależny w ich negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania sporu.


  2. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia.


  3. Mediator powinien starać się kontrolować przebieg postępowania mediacyjnego, kierując się zasadami słuszności, bezstronności i niezależności oraz biorąc pod uwagę wnioski stron.


  4. Mediator może odbywać spotkania z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony.


  5. Mediator może proponować stronom skorzystanie z ekspertów lub, w przypadku zgodnego wniosku stron, przedstawić własną opinię na piśmie co do istoty okoliczności faktycznych i prawnych sporu, o ile posiada wiedzę w danej dziedzinie.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>