Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

VII. Postępowanie mediacyjne

  1. Postępowanie mediacyjne odbywa się na posiedzeniach mediacyjnych lub drogą elektroniczną na zgodny wniosek stron.


  2. Po uzgodnieniu ze stronami i mediatorem, Pełnomocnik Kancelarii określa termin i miejsce lub formę pierwszego posiedzenia mediacyjnego oraz dokonuje odpowiedniego powiadomienia stron i mediatora. Jeśli, na zgodny wniosek stron, mediacja będzie się odbywać drogą elektroniczną, Pełnomocnik Kancelarii ustala terminy komunikacji internetowej.


  3. Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron o przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, że mediator ma je zachować w poufności.


  4. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze, a w szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień i uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.


  5. W sprawach o prawa majątkowe, w których można ustalić wartość przedmiotu sporu, realizowanych na wniosek stron, czas trwania mediacji jest zgodny z RMS z dnia 28 lipca 2005 roku tj. jeden miesiąc, z możliwością jego wydłużenia za zgodą obu stron i prowadzącego mediatora do dwóch kolejnych miesięcy, ale nie więcej niż do momentu odbycia sześciu posiedzeń mediacyjnych. Przekroczenie przedłużonego terminu oraz ilości wskazanych posiedzeń jest możliwe, lecz skutkuje ponoszeniem dodatkowych opłat za każde posiedzenie mediacyjne, zgodnie z obowiązującą tabelą.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>