Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

VIII. Rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego

  1. Przebieg postępowania mediacyjnego i oświadczenia stron wyrażone w jego trakcie nie są utrwalane.


  2. Mediator może sporządzać notatki dla lepszego rozumienia przebiegu postępowania mediacyjnego i stanowisk stron. Notatki te mediator powinien zniszczyć po zakończeniu postępowania mediacyjnego.


  3. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko, (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.


  4. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.


  5. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.


  6. Protokół postępowania mediacyjnego przechowuje się w archiwum Kancelarii wraz z kopią wniosku o przeprowadzenie mediacji i ewentualnie kopią zawartej ugody przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania mediacyjnego.


  7. Dokumenty przechowywane w archiwum mogą być udostępniane wyłącznie stronom lub upoważnionym przez nie osobom.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>