Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

XI. Zakończenie postępowania mediacyjnego

 1. Postępowanie mediacyjne kończy się:
  1. zawarciem przez strony pisemnej ugody;
  2. złożeniem przez mediatora Pełnomocnikowi Kancelarii oświadczenia na piśmie o bezcelowości lub niemożności prowadzenia dalszego postepowania mediacyjnego;
  3. złożeniem przez stronę Pełnomocnikowi Kancelarii oświadczenia na piśmie o wycofaniu się z postępowania mediacyjnego;
  4. z upływem czasu przeznaczonego na postępowanie mediacyjne w zapisie na mediację lub we wcześniejszych uzgodnieniach stron, przy czym czas ten może zostać przedłużony w każdej chwili za zgodą obu stron;
  5. w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin do wniesienia przez strony opłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  6. poddaniem przez strony na piśmie wynikłego między nimi sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.


 2. W sprawie zakończonej w spostępowaniu mediacyjnym przez Kancelarię, strony mogą złożyć wniosek o ponowne wszczęcie postępowania mediacyjnego, wówczas stosuje się taki sam tryb jak dla każdego nowego wniosku o mediację

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>