Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

XIV. Tabela opłat

 1. Opłata rejestracyjna wynosi 60/190,00 zł od każdej ze stron.


 2. Opłata mediacyjna wynosi:

  W SPRAWACH O PRAWA MAJĄTKOWE, W KTÓRYCH MOŻNA USTALIĆ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU

  1. - 1% od wartości sporu, ale nie więcej niż wg. tabeli opłat dostępnej w Kancelarii

  2.  lub
  3. - Na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.
   Koszt spotkania wstępnego - 190,00 zł,
   Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego - 190/290,00 zł,
   Za następne rozpoczęte posiedzenie mediacyjne danego dnia - 190/290,00 zł,
   Koszt projektu ugody i protokołu - 100,00 zł / 1 arkusz A4

  4. Przy osobach fizycznych, występujących w sprawach osobistych, stosuje się dolne stawki.
   Przy osobach prawnych i podmiotach gospodarczych stosuje się górne stawki.


   W SPRAWACH O PRAWA MAJĄTKOWE, W KTÓRYCH NIE MOŻNA USTALIĆ WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU ORAZ O PRAWA NIEMAJĄTKOWE

  5. - Na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.
   Koszt spotkania wstępnego - 190,00 zł,
   Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego - 190/290,00 zł,
   Za każdą następną godzinę danej sesji - 190/290,00 zł,
   Koszt projektu ugody i protokołu - 100,00 zł / 1 arkusz A4

  Przy osobach fizycznych, występujących w sprawach osobistych, stosuje się dolne stawki.
  Przy osobach prawnych i podmiotach gospodarczych stosuje się górne stawki.


  Wartość przedmiotu sporu określają wspólnie strony. W razie braku zgody między stronami odnośnie określenia tej wartości lub powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości jej określenia, wartość przedmiotu sporu oznacza Pełnomocnik Kancelarii.

  Opłata mediacyjna uiszczana jest na rachunek bankowy wskazany przez Sekretariat Kancelarii w wezwaniu do jej uiszczenia lub w Sekretariacie Kancelarii.

  Dodatkowe 50% opłaty mediacyjnej określonej w ustępie 2 XIV punktu niniejszego Regulaminu, pobierane jest za udział każdego kolejnego mediatora, w przypadku wyznaczenia w postępowaniu mediacyjnym więcej niż jednego mediatora.

  Dodatkowe honorarium w wysokości określonej przez Pełnomocnika Kancelarii może zostać pobrane za przygotowanie przez mediatora opinii, o której mowa w sutepie 5 IV punktu niniejszego Regulaminu

  W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa stron lub odwołania go później niż na 5 dni przed spotkaniem, naliczane są koszty takie same, jak za odbytą mediację, uwzględniające koszty dojazdu, wynajmu sali, wynagrodzenia mediatora. Zwyczajowo koszt ten pokrywa strona nie stawiająca się lub odwołująca spotkanie po wskazanym wyżej terminie.
  Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.

TABELA OPŁAT MEDIACYJNYCH

W SPRAWACH O PRAWA MAJĄTKOWE,
W KTÓRYCH MOŻNA USTALIĆ WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU

LP WARTOŚĆ SPORU OPŁATA MEDIACYJNA UWAGI
1 do 10 tyś. wg. stawki godzinowej
+
Koszt projektu ugody i protokołu - 100,00 zł / 1 arkusz ugody A4
Zwyczajowo koszty mediacji są dzielone po połowie, chyba że strony ustalą inaczej
2 pow. 10 tyś do 100 tyś. 1000,00 PLN
+
Koszt projektu ugody i protokołu - 100,00 zł / 1 arkusz ugody A4
Zwyczajowo koszty mediacji są dzielone po połowie, chyba że strony ustalą inaczej
2 pow. 100 tyś do 500 tyś. 1500,00 PLN
+
Koszt projektu ugody i protokołu - 100,00 zł / 1 arkusz ugody A4
Zwyczajowo koszty mediacji są dzielone po połowie, chyba że strony ustalą inaczej
3 pow. 500 tyś do 1 mln 2000,00 PLN Zwyczajowo koszty mediacji są dzielone po połowie, chyba że strony ustalą inaczej
4 powyżej 1 mln Kwota negocjowana z mediatorem, ale nie mniej niż 2000,00 PLN
+
Koszt projektu ugody i protokołu - 100,00 zł / 1 arkusz ugody A4
Zwyczajowo koszty mediacji są dzielone po połowie, chyba że strony ustalą inaczej
                    Do wszystkich podanych cen należy doliczyć stawkę 23% vat.

              Jeżeli w danej mediacji prowadzone są sprawy majątkowe i niemajątkowe, koszty mediacji są sumowane.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>