Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Wywiad


Wywiad z Dorotą Fedorowską, mediatorem przy Centrum Promocji Zdrowia we Wrocławiu, z listy SMR i KSM, Prezesem Fundacji EDUCO, współautorką programu Studiów Podyplomowych "Mediator".
Pełni dyżur pod telefonem: 071/373 55 90, 0602 12 45 60, e-mailem: kontakt@mediacje.sotiko.pl
Więcej można poczytać na: www.mediacje.sotiko.pl

Mediatorka Dorota Fedorowska dla GAZETY WYBORCZEJ
2007-08-21

"MEDIATOR SĄDOWY - ZAWÓD Z PERSPEKTYWAMI "

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych, przygotowujący słuchaczy do wykonywania zawodu mediatora sądowego.

Dziennikarz: Mediator sądowy - kto to taki?
Dorota Fedorowska-mediator:
Kończy się era rozwiązywania sporów wyłącznie na podstawie wyroków sądu. Od ponad trzydziestu lat świat wykorzystuje instytucję mediacji do ugodowego rozstrzygania sporów. Mediator to osoba neutralna, niezaangażowana w konflikt, która dzięki swemu rzetelnemu przygotowaniu i za pomocą określonych procedur pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową. Ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Polskie prawodawstwo od niedawna umożliwia naszym obywatelom skorzystanie z ugodowej metody rozwiązywania sporów cywilnych na drodze mediacji, stąd pojawiło się zapotrzebowanie na mediatorów.

D: Co to oznacza dla przeciętnego Polaka?
D.F. :
W dużym skrócie - oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy. Strony zaistniałego konfliktu cywilnego - rodzinnego, gospodarczego, sąsiedzkiego - nie muszą już kierować wniosku czy pozwu do sądu, czekać na terminy rozpraw, stawiać się w sądzie oraz ponosić wysokich kosztów reprezentacji prawnej lub opinii biegłych sądowych, aby rozstrzygnąć zaistniały spór. Mogą to zrobić w dużo bardziej przyjaznych dla siebie warunkach - w biurze zawodowego mediatora. Mediator zapewnia przestrzeganie zasady dobrowolności uczestnictwa, równowagi między stronami, poufności przebiegu spotkań i zgodność wypracowanej ugody z prawem. Zaletą mediacji jest jej niekonfrontacyjny charakter i wspólne wypracowywanie ugody. Już nie sąd, nie pełnomocnicy, ale sami zainteresowani, przy wsparciu mediatora, decydują o opiece nad dziećmi, wysokości alimentów, wspólnym majątku czy rozwiązaniu sporu gospodarczego. Mediacja sprowadza walkę między ludźmi do walki z problemami.

D: Kto może zostać mediatorem?
D.F. :
Nie może to być osoba przypadkowa. Ustawa określa, że mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Gdy 2003 roku zostałam mediatorem, niewiele osób wiedziało, na czym polega ten zawód. Teraz, gdy planowane są zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, który przewiduje obligatoryjność mediacji (sąd będzie miał obowiązek poinformować strony o możliwości skorzystania z mediacji, ale udział w niej będzie dobrowolny), gwałtownie wzrośnie zapotrzebowanie na mediatorów.

D: Jakie predyspozycje trzeba mieć do wykonywania tego zawodu?
D.F. :
Najbardziej przydaje się umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów międzyludzkich, umiejętność słuchania, jasnego wyrażania myśli, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów czy naturalna skłonność do pokojowego rozstrzygania sporów. Oferowane przez nas studia podyplomowe umożliwiają poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie mediacji.

D: Czy trzeba ukończyć prawo, aby być mediatorem sądowym?
D.F. :
Wbrew pozorom zawód mediatora sądowego nie wymaga ukończenia studiów prawniczych, choć w sporach gospodarczych może to być atutem. W konfliktach rodzinnych i dotyczących nieletnich pożądani są absolwenci psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i rodzinnego. Na studia zgłaszają się również przedstawiciele innych zawodów, którzy widząc przyszłość zawodu mediatora, chcą się przekwalifikować.

D: Ofert w Polsce jest wiele, dlaczego warto wybrać akurat ofertę waszej uczelni?
D.F. :
Siłą naszego programu jest doświadczenie prowadzących i treningowy charakter zajęć. Nie ma wśród wykładowców teoretyków. W trosce o rzetelne przygotowanie zawodowe naszych słuchaczy uczelnia zaangażowała specjalistów z doświadczeniem w zlecaniu spraw sądowych do mediacji, w prowadzeniu mediacji, wreszcie w popularyzacji mediacji.
To bardzo ważna informacja dla osób podejmujących decyzję o przekwalifikowaniu się lub poszerzeniu swoich umiejętności. Do tej pory zgłosiło się wielu chętnych i zgłoszenia nadal napływają. Liczy się kolejność zgłoszeń.

D: Co uzyskują absolwenci studiów podyplomowych "Mediator"?
D.F. :
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i prawo do starania się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych. Odtąd, jako stali mediatorzy sądowi, zyskują możliwość prowadzenia mediacji z polecenia sądu.

D: Jaki jest koszt zdobycia zawodu mediatora sądowego?
D.F. :
Studia trwają dwa semestry. Ich koszt wynosi 2250 złotych za semestr, i - co niezmiernie ważne - płatność może być rozłożona na raty.


Dorota Fedorowska jest psychologiem mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>