Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Co to jest MEDIACJA?

Mediacja jest polubownym rozstrzyganiem sporów, której uregulowanie prawne w Polsce zostało poszerzone i wprowadzone w życie w grudniu 2005 roku. (patrz KC i KPC). Skierowana jest do szerszej grupy odbiorców, którzy chcą chronić swój czas, zdrowie i pieniądze przed długotrwałym procesem sądowym.

Co jest celem MEDIACJI?

Mediacja w swoim głównym założeniu ma pomóc wypracować porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do zmiany w myśleniu o swoim problemie i kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest podpisanie ugody.

Jakie są korzyści z MEDIACJI?

1. Właściwa ochrona prawna - Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem.
2. Oszczędność czasu czyli krótkotrwałość – czas trwania postępowania mediacyjnego zamyka się w okresie około 4-6 tygodni.
3. Oszczędność finansowa – koszt całego postępowania sądowego jest niższy od kosztów, jakie strony musza ponosić w związku z kosztami procesu, pełnomocnictwa i biegłych sądowych. Ponadto sąd zwraca 3 uiszczonej do sądu wpłaty wpisowej, jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda – korzyść finansowa
4. Ochrona zdrowia – polubowność postępowania mediacyjnego chroni strony przed nadmiernym stresem, obniża napięcie, hamuje eskalację konfliktu i chroni przed szkodami, jakie powstają w wyniku konfliktu.
5. Podczas mediacji strony zachowują prawo decydowania o jej wyniku !
Mediacja umożliwia poczucie osobistego wpływu na bieg zdarzeń i zapadające

Jakie są ZASADY MEDIACJI ?

Mediacja jest dobrowolnym, poufnym procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora sądowego, który jest osobą bezstronną wobec stawiających się i neutralną wobec przedmiotu sporu czy sposobu jego rozwiązania. Stronom przysługuje prawo dobrowolnego wyboru mediatora, z założeniem, że obie wyrażają zgodę na jego pomoc. Kiedy do mediacji kieruje strony sąd, może wyznaczyć mediatora. Zadaniem mediatora jest ułatwianie procesu osiągania ugody drogą rozmów i negocjacji z obu stronami konfliktu. Mediacja skuteczna, gdy może się oprzeć na dobrej woli jej uczestników. Każda mediacja zakończona sukcesem wnosi pozytywne zmiany w życiu stron. Zawarta przed mediatorem ugoda zostaje na wniosek strony zatwierdzona niezwłocznie przez sąd i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. W sprawach podlegających egzekucji sąd nadaje ugodzie klauzulę wykonalności. Mediacja stwarza możliwość poza procesowego rozwiązania spornej sprawy cywilnej, jak rodzinne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy, karne już w 4 tygodnie.

Zasady sprawnie przebiegającej MEDIACJI

Mediacja opiera się na czterech podstawowych zasadach: dobrowolności, bezstronności, neutralności i poufności.
Dobrowolność oznacza tu wolną od nacisku osób trzecich decyzję o przystąpieniu do mediacji. Żaden członek rodziny nie może zostać zmuszony do udziału w mediacji, do wyboru konkretnych rozwiązań czy do podpisania porozumienia. Swoboda decyzji, co do uczestnictwa w mediacji i przyjętych w niej propozycji, zwiększa odpowiedzialność stron za proces rozwiązywania konfliktu i osiągnięte rezultaty.
Bezstronność wskazuje, że mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich. Nie ocenia ani osób ani ich zachowań, nie poszukuje winnych zaistniałej sytuacji i nie stwierdza, która ze stron ma rację. Dba o zachowanie równowagi w rozmowach i daje poczucie bezpieczeństwa każdemu. Jednakowo dba o potrzeby wszystkich uczestników.
Neutralność przejawia się tym, że mediator, przystępując do rozmów, nie jest zwolennikiem jednego konkretnego rozwiązania. Nie tylko nie podejmuje on decyzji, co do sposobu rozwiązania problemu, ale i nie narzuca stronom własnego światopoglądu czy punktu widzenia. Nie jest doradcą rodziny, nie narzuca właściwych w danej sytuacji sposobów działania np. nie sugeruje co jest dla nich dobre: rozwód czy bycie razem, natomiast pomaga uczestnikom odnalezienie własnej odpowiedzi. Umożliwia stronom ich samodzielne wypracowanie. Tym samym przekazuje uczestnikom mediacji całkowitą odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu i kształt porozumienia. Wzmacnia w rodzinie poczucie sprawstwa i zwiększa w członkach rodziny przekonanie, że skoro rozwiązanie jest „nasze”, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zrealizować.
Poufność natomiast odnosi się do konieczności zachowania dyskrecji. Przebieg mediacji jest objęty tajemnicą, za wyjątkiem jej rezultatu w postaci braku porozumienia lub ugody oraz protokołu. Mediator nie może zostać powołany na świadka w sądzie, a stronom nie wolno powoływać się na fakty i propozycje ujawnione w czasie postępowania mediacyjnego (w przypadku braku ugody i powrotu sprawy na drogę sądową). W razie powoływania się na propozycje mediacyjne, jest ono prawnie bezskuteczne i sąd rodzinny nie bierze ich w wyroku pod uwagę.

Etapy MEDIACJI

Mediacja, mimo swojego nieformalnego charakteru, przebiega wg. określonych reguł z podziałem na zrozumiałe dla uczestników etapy. Pozwala porządkować tematy oraz wspiera właściwi kierunek dyskusji.

1. Każda ze stron przedstawia swoje spojrzenie na problem, zostaje ustalona lista tematów do rozmów.
2. Odbywa się wstępna prezentacja stanowisk stron, określone zostają interesy stron.
3. Mediacja wchodzi w fazę budowania zrozumienia poprzez przejście: od interesów do potrzeb jej uczestników, od przeszłości do przyszłości, od winy do zrozumienia. Często stosowane są rozmowy na osobności.
4. Burza mózgów, powstanie listy możliwych rozwiązań.
5. Budowanie wspólnego rozwiązania, zaspokajającego potrzeby wszystkich stron sporu.
6. Przygotowanie i podpisanie ugody mediacyjnej oraz protokołu mediacyjnego.


powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>