Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

OSOBISTY UDZIAŁ STRON W MEDIACJI
ZWIĘKSZA SZANSĘ ZAKOŃCZENIA ROZMÓW UGODĄ

 1. W przypadku podjęcia decyzji o osobistym udziale, strona jest zobowiązana:
  1. Na I posiedzeniu mediacyjnym przedstawić dokumentację wskazującą na sposób reprezentacji firmy na zewnątrz, prawo do składania podpisów oraz podejmowania decyzji finansowych.
  2. Z dokumentacji musi jasno wynikać kto oraz ilu osobowo może reprezentować firmę, organizację, urząd, instytucję na zewnątrz, podejmować w jej imieniu decyzje i składać w jej imieniu podpisy.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o reprezentacji strony w mediacji bez osobistego udziału, pełnomocnikiem może być osoba zaufania lub prawnik pełnomocnictwo/prokura powinny zawierać:
  1. Upełnomocnienie do składania podpisów w imieniu klienta: możliwość zawarcia kontraktu o współpracy mediacyjnej, podpisania w imieniu strony umowy o mediacji oraz ugody mediacyjnej
  2. Upełnomocnienie do podejmowania decyzji finansowych w imieniu strony w trakcie trwania mediacji
  3. Osoba reprezentująca stronę w mediacji jest zobowiązana dostarczyć na piśmie, na I posiedzenie mediacyjne, oryginał pełnomocnictwa z w/w umocowaniami.

  Dla zachowania efektywności mediacji, pełnomocnictwo musi umożliwiać osobom reprezentującym, swobodne podejmowanie na bieżąco decyzji finansowych w podmiotowej sprawie oraz składanie podpisów.
  Nie spełnienie tego warunku wskazuje na niewystarczające przygotowanie się strony do mediacji i utrudnia jej przebieg.

  Biorąc pod uwagę większą szansę powodzenia mediacji przy osobistym udziale stron, zachęcam strony do skorzystania z tej możliwości. Na każdym etapie mediacji, przysługuje stronom prawo do konsultacji ze swoimi adwokatami/radcami prawnymi.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
DLA PEŁNOMOCNIKÓW STRON:
RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW

 1. Mediacja jest innym sposobem rozwiązania sporu niż proces sądowy, gdyż:
  1. W procesie mediacji nie rozmawiamy o: podstawach prawnych, orzecznictwie, dowodach czy stanowisku doktryny. Tym zajmuje się sąd.
  2. W mediacji nie ustalamy kto "ma rację" lecz szukamy rozwiązań, które są do zaakceptowania przez obie strony.
  3. Strony otrzymują pomoc od osoby trzeciej, będącej neutralną wobec interesu obu stron. Mediator pomaga stronom negocjować rozwiązanie sporu i zawarcie ugody.
  4. Strony podjęły decyzję o samodzielnym, wspólnym rozwiązaniu sporu z własnym osobistym udziałem w podejmowaniu decyzji. Podczas gdy w procesie sądowym kompetencję rozstrzygnięcia sporu strony oddają sędziemu. Powoduje to, że jedna ze stron będzie przegrana.
  5. W mediacji strony mogą rozstrzygać swój konflikt w szerszym aspekcie, niż określiły to w pozwie sądowym. To pozwala stronom na uwzględnienie w negocjacjach swoich potrzeb i interesów, na dokonanie ustępstw i zawieranie kompromisów. Zakres negocjacji nie jest niczym ograniczony. Podczas gdy w procesie sądowym strony nie mogą wyjść poza ramy zgłoszonych żądań, a wygrywa ten, kto udowodni swoje żądania.
  6. Strony współpracują przy rozwiązywaniu konfliktu, podczas gdy w procesie sądowym walczą ze sobą i konfrontują.
  7. Strony mogą analizować swoje zyski i straty wynikające z zastosowania proponowanych rozwiązań. Ułatwia to podjęcie właściwej i akceptowalnej przez obie strony decyzji.
  8. To strony (a nie pełnomocnicy i nie sędzia) podejmują decyzję co do rozwiązania konfliktu.
 2. Jaka jest rola mediatora?
 3. Mediator zarządza procesem mediacji tj. procesem negocjacji pomiędzy stronami. Kompetencje mediatora określają artykuły 18311, 18312, 18313 KPC
  Mediator jest neutralny wobec każdej ze stron. Nie doradza stronom i nie wyraża opinii.

 4. Czym różni się rola pełnomocników w mediacji od roli pełnomocników w procesie sądowym?
 5. O ile w procesie sądowym decyzje podejmuje pełnomocnik, o tyle w mediacji pełnomocnik TOWARZYSZY klientowi i WSPIERA swojego klienta. Oznacza to, że staje się jego doradcą: pomaga mu przygotowywać się do negocjacji, wyjaśnia skutki podjętych decyzji, uczestniczy w tworzeniu treści ugody.
  Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawna ugody zawartej przed sądem. Ale to Powód/Pozwany wie, jakie są jego prawdziwe potrzeby i jakie jest pole kompromisu. Uczestnictwo tylko samych pełnomocników (bez uczestnictwa stron) – zmniejsza szanse mediacji.

 6. Mediatorowi przysługuje wynagrodzenie
 7. Wynagrodzenie mediatora reguluje Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku, w sprawie podlegających zwrotowi wydatków i wysokości wynagrodzenia w postępowaniu cywilnym.

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>