Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Vademecum zawodowego mediatora cz.I
Wprowadzenie do mediacji

  ilośc stron: 126
  rozmiar: 17 x 23 cm
  cena: 45,00 zł

 1. SPIS TREŚCI

  Przedmowa .............................................................................................................. 7

  Wstep ..................................................................................................................... 9

  Rozdział I. Definicja i historia mediacji
  1. Czym jest mediacja? .................................................................................................. 11
  2. Jaka jest praktyczna definicja mediacji? ........................................................................... 11
  3. Historia i geneza mediacji ............................................................................................ 12
  4. Rodzaje mediacji ...................................................................................................... 13
        4.1. Mediacje prowadzone na zlecenie sądu .................................................................... 13
        4.2. Mediacje na wniosek stron, w trakcie trwania postępowania sądowego ............................... 14
        4.3. Mediacje kontraktowe (umowne) ............................................................................ 15
        4.4. Mediacje klasyczne (facylitatywne) ......................................................................... 15
        4.5. Mediacje ewaluatywne ........................................................................................ 16
        4.6. Mediacje cywilne ............................................................................................... 16
        4.7. Mediacje rodzinne .............................................................................................. 16
        4.8. Mediacje gospodarcze ......................................................................................... 17
        4.9. Mediacje w zakresie prawa pracy ............................................................................ 17
      4.10. Mediacje w sporach zbiorowych .............................................................................. 17
      4.11. Mediacje w prawie administracyjnym ........................................................................ 17
      4.12. Mediacje karne ................................................................................................. 18

  Rozdział II. Cel i korzyści mediacji
  1. Dlaczego się spotykamy? ............................................................................................ 19
  2. Jaka jest najważniejsza korzyść z mediacji dla jej uczestników? ............................................... 20
  3. Pozostałe korzyści z mediacji ........................................................................................ 20

  Rozdział III. Procedura i zasady uczestnictwa w mediacji
  1. Zasady mediacji oraz trudności wynikaj1ce z ich nieprzestrzegania ........................................... 23
  2. Co decyduje o powodzeniu w mediacji? ............................................................................ 25
  3. Metody i techniki najczęściej stosowane w mediacji .............................................................. 26
  4. Sposoby porozumiewania się w mediacji ........................................................................... 28
  5. Czas i etapy mediacji ................................................................................................. 29
  6. Rola i zadania mediatora oraz uczestników mediacji ............................................................. 30
  7. Rola i zadania prawników w mediacji ............................................................................... 32
  8. Zawarcie kontraktu w mediacji ...................................................................................... 36
  19. Różnica stanowisk w mediacji a wychodzenie z kryzysu ....................................................... 39
  10. Impas w mediacji i rozmowy na osobności ....................................................................... 40
  11. Od interesów do potrzeb ........................................................................................... 43
  12. Weryfikacja propozycji stron ...................................................................................... 45
  13. Wypracowanie i podpisanie ugody w mediacji ................................................................... 46

  Rozdział IV. Opis wybranych mediacji
  1. Mediacja 1 - Próba pojednania i uzgodnienie sposobu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi ....... 51
  2. Mediacja 2 - Podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie. Ustalenie sposobu płatności
      alimentów na córkę .................................................................................................... 57
  3. Mediacja 3 - Spór miedzy kontrahentami - roszczenie płatności za wykonaną usługę ....................... 62
  4. Mediacja 4 - Spór miedzy małżonkami - próba pojednania ....................................................... 65

  Rozdzia3 V. Opinie uczestników mediacji
  1. Opinia 1 ................................................................................................................. 72
  2. Opinia 2 ................................................................................................................. 74
  3. Opinia 3 ................................................................................................................. 77

  Bibliografia .............................................................................................................. 81

  Aneks
  I. "Ustawa o mediacji" - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
      cywilnego oraz niektórych innych ustaw ........................................................................... 83
  II. Pozostałe ustawy i rozporządzenia
      1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości
          wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora
          w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z dnia 7 grudnia 2005 r.) .................................................. 92
      2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania
          mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2001 r.) ..................................... 93
      3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania
          mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z dnia 26 czerwca 2003 r.) ..................................... 97
  III. Rekomendacje międzynarodowe
        III.1. Rekomendacja w sprawie mediacji rodzinnych .......................................................... 102
        III.2. Rekomendacja w sprawie mediacji karnych z dnia 15 września 1999 r. ............................. 106
        III.3. Realizacja postanowień Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. .......................... 110
                 III.3.1. Preambuła .......................................................................................... 110
                 III.3.2. Misja i cele Association Internationale Francophone des Intervenants aupres des
                             familles séparées (AIFI) ........................................................................... 112
                 III.3.3. Międzynarodowa mediacja rodzinna: cień nadziei dla dzieci z rodzin
                             separowanych/rozwiedzionych ................................................................... 114
                 III.3.4. Jakie inne działania podejmowane są z braku możliwości podjęcia mediacji? .............. 115
                 III.3.5. Konkluzja ............................................................................................ 117
                 III.3.6. Propozycje .......................................................................................... 119
                 III.3.7. Zalecenia szczególne AIFI ........................................................................ 120

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>