Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Warsztat pracy zawodowego mediatora

ilośc stron: 161
rozmiar: 23 x 17 cm
cena 55,00 zł

CD - wzory druków i arkuszy mediacyjnych
cena 18,45 zł

SPIS TREŚCI

 • PRZEDMOWA
 • WSTĘP
 • 1. WPROWADZENIE DO FORM KIEROWANIA I PROCEDUR RADZENIA SOBIE Z KONFLIKTEM
  • 1.1. Co to jest konflikt oraz kiedy i jak powstaje?
  • 1.2. Jak ograniczać konflikt, czyli nie dopuszczać do jego powstawania?
  • 1.3. Jak pobudzać konstruktywny konflikt, czyli stymulować jego powstawanie?
  • 1.4. Jak rozwiązywać już zaistniały konflikt?
  • 1.5. Procedury radzenia sobie z konfliktem
   • 1.5.1. Decyzje administracyjne
   • 1.5.2. Negocjacje
   • 1.5.3. Mediacje
   • 1.5.4. Arbitraż
   • 1.5.5. Sąd
 • 2. PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI W MEDIACJI
  • 2.1. Czym jest komunikacja?
  • 2.2. Model procesu komunikacji według Sronera, Freemana, Gilberta
  • 2.3. Bariery komunikacji
  • 2.4. Komunikat jednoznaczny
  • 2.5. Rodzaje relacji międzyludzkich
  • 2.6. Przejmowanie głosu w komunikacji
  • 2.7. Komunikat "ja"
  • 2.8. Konstruktywna krytyka w komunikacji międzyludzkiej
 • 3. PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO MEDIACJI
  • 3.1. Psychologiczne i społeczne wskazania do mediacji
  • 3.2. Psychologiczne i społeczne przeciwwskazania do mediacji
 • 4. KORZYŚCI Z MEDIACJI DLA STRON
 • 5. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MEDIACJI?
  • 5.1. Czynności potrzebne przy organizowaniu warsztatu pracy mediatora
  • 5.2. Sposób rejestracji działalności gospodarczej mediatora
 • 6. TRUDNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI MEDIATORA PRZED PODJĘCIEM MEDIACJI
  • 6.1. Możliwe trudności mediatora
  • 6.2. Prawa i obowiązki mediatora
  • 6.3. Kiedy i jak mediator wnioskuje o udostępnienie akt sprawy kierowanej do mediacji?
  • 6.3.1. Wniosek mediatora o udostępnienie akt sprawy kierowanej do mediacji
  • 6.3.2. Pisemna zgoda stron na wgląd mediatora w akta sprawy
 • 7. PRZYKŁADY PISM INICJUJĄCYCH MEDIACJĘ
  • 7.1. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa cywilna)
  • 7.2. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa cywilan rodzinna)
  • 7.3. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa cywilna gospodarcza
  • 7.4. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa karna)
  • 7.5. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie postanowienia sądu (sprawa karna dla nieletnich)
  • 7.6. Skierowanie sprawy do mediacji na podstawie wniosku strony (sprawa cywilna)
 • 8. MONOLOG MEDIATORA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE WPROWADZENIA STRON W KONWENCJĘ PRACY MEDIACYJNEJ
  • 8.1. Wystąpienie otwierające ? rozpoczęcie spotkania
  • 8.2. Omówienie defi nicji mediacji. Czym jest mediacja i na czym polega?
  • 8.3. Omówienie celu mediacji
  • 8.4. Omówienie metod pracy
  • 8.5. Wyjaśnienie stronom etapów mediacji
  • 8.6. Czas mediacji
  • 8.7. Zasady mediacji
  • 8.8. Zadania mediatora
  • 8.9. Zadania stron
  • 8.10.Co decyduje o powodzeniu i wspiera satysfakcję w mediacji?
  • 8.11. Różnice w stanowiskach ? pomoc czy utrudnienie?
  • 8.12. Koszt mediacji
  • 8.13. Korzyści z mediacji
 • 9. ZAWARCIE KONTRAKTU ? USTALENIE ZASAD I SPOSOBU POROZUMIENIA SIĘ W MEDIACJI
 • 10. PODPISANIE UMOWY O MEDIACJI I O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI
  • 10.1.Wzór umowy o mediacji i o przeprowadzenie mediacji w sprawie cywilnej
  • 10.2.Wzór umowy o mediacji i o przeprowadzenie mediacji w sprawie cywilnej rodzinnej
  • 10.3.Wzór umowy o mediacji i o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej dla nieletnich
 • 11. OKREŚLANIE ARENY SPORU, CZYLI O CZYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ W MEDIACJI?
  • 11.1. Notatki z pierwszego posiedzenia mediacyjnego
  • 11.2. notatkił z kolejnego posiedzenia mediacyjnego
 • 12. PREZENTACJA STANOWISK, CZYLI PIERWSZE PROPOZYCJE STRON MEDIACJI
  • 12.1. Techniki najczęściej stosowane przez mediatora na etapie pierwszych propozycji
  • 12.2. Wzory arkuszy pomocnych przy zbieraniu i porządkowaniu stanowisk stron
   • 12.2.1. Wzór arkusza pomocnego przy zbieraniu informacji od stron ? mapa konfliktu
   • 12.2.2. Wzór arkusza pomocnego przy zbieraniu informacji od stron ? analiza porównawcza interesów stron
 • 13. WENTYLACJA, CZYLI OBNIŻANIE NAPIĘCIA EMOCJONALNEGO STRON
 • 14 DOCIERANIE DO POTRZEB CZYLI BUDOWANIE WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA
  • 14.1.Techniki najczęściej stosowane przez mediatora na etapie budowania zrozumienia
  • 14.2. Najczęściej zadawane przez mediatora pytania na etapie budowania zrozumienia
   • 14.2.1. Docieranie do potrzeb. Krok I. Otwieranie drzwi. Zachęta do szczerej rozmowy o: oczekiwaniach, roszczeniach, życzeniach
   • 14.2.2. Docieranie do potrzeb. Krok II. Pytania przeformułowujące zgłaszane oczekiwania, życzenia, interesy na potrzeby
   • 14.2.3. Docieranie do potrzeb. Krok III. Przełamywanie oporu przed mówieniem o swoich potrzebach (małomówna osoba w mediacji)
   • 14.2.4. Docieranie do potrzeb. Krok IV. Wspieranie wzajemnego zrozumienia
  • 14.3. Wzór arkusza pytań do etapu budowania wzajemnego zrozumienia
 • 15. ROLA SPOTKAŃ NA OSOBNOŚCI W PRZEŁAMYWANIU IMPASU ? ANALIZA SYTUACJI I POSZUKIWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
  • 15.1. Cel spotkań na osobności
  • 15.2. Cechy narady zespołu
  • 15.3. Czego mediator powinien unikać?
  • 15.4. Wzór arkusza pytań do spotkań na osobności
 • 16. POSZUKIWANIE WSPÓLNEGO STANOWISKA
  • 16.1. Czynności mediatora na etapie poszukiwania wspólnego stanowiska
  • 16.2. Wzory arkuszy porządkujących propozycje stron
   • 16.2.1. Wzór a7kusza zgodności i rozbieżności stanowisk
   • 16.2.2. Wzór arkusza selekcji najlepszych rozwiązań
   • 16.2.3. Wzór arkusza do negocjacji ostatecznego rozwiązania
 • 17. WERYFIKACJA WYKONALNOŚCI UGODY
  • 17.1. Czy ugoda jest zgodna z prawem?
  • 17.2. Czy ugoda jest słuszna?
  • 17.3. Czy ugoda jest adekwatna?
  • 17.4. Czy ugoda jest praktyczna?
  • 17.5. Czy ugoda jest wykonalna (realistyczna)?
  • 17.6. Czy ugoda jest sprawiedliwa?
  • 17.7. Czy ugoda jest trwała?
  • 17.8. Wzór arkusza do weryfi kacji poszczególnych propozycji ugody
 • 18. SFORMUŁOWANIE I PODPISANIE PISEMNEJ UGODY
  • 18.1. Czynności mediatora przy formułowaniu ugody
  • 18.2. Wzór ugody ? podstawowe składniki ugód mediacyjnych
  • 18.3. Przykład ugody mediacyjnej w sprawie cywilnej
  • 18.4. Przykład ugody mediacyjnej w sprawie rodzinnej
  • 18.5. Przykład ugody mediacyjnej w sprawie karnej dla nieletnich
 • 19. PROTOKÓŁ CZY SPRAWOZDANIE Z MEDIACJI?
  • 19.1. Przepisy określające obowiązki mediatora w sprawach cywilnych, karnych i karnych dla nieletnich
   • 19.1.1. Wybrane przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
   • 19.1.2. Wybrane przepisy Rozporządzenia MS z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
   • 19.1.3. Wybrane przepisy Rozporządzenia MS z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
  • 19.2. Przykład protokołu z mediacji cywilnej
  • 19.3. Przykład sprawozdania z mediacji karnej dla nieletnich
 • 20. JAK WNIOSKOWAĆ O ZATWIERDZENIE PRZEZ SĄD UGODY MEDIACYJNEJ?
  • 20.1. Wzór wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjne i nadanie jej klauzuli wykonalności. Mediacja podjęta na podstawie skierowania sądu
  • 20.2. Wzór wniosku o zatwierdzenie projektu ugody mediacyjnej, w formie ugody zawartej przed sądem. Mediacja podjęta na podstawie wniosku stron
  • 20.3. Wzór wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Mediacja podjęta na podstawie wniosku stron
 • 21. KIEDY I JAK WYSTAWIĆ RACHUNEK DLA SĄDU, A KIEDY DLA STRON?
  • 21.1. Wzór rachunku dla stron
  • 21.2. Wzór rachunku dla sądu karnego
  • 21.3. Wzór rachunku dla sądu rodzinnego dla nieletnich
 • 22. ZAPROSZENIE CZY WEZWANIE NA MEDIACJĘ?
  • 22.1. Wzór zaproszenia i zapytania o zgodę na mediację, na wniosek jednej ze stron
  • 22.2. Wzór zaproszenia / wezwania na mediację ze skierowania sądu ? sprawa cywilna
  • 22.3. Wzór zaproszenia i zapytania o zgodę na mediację ze skierowania sądu ? sprawa karna dla nieletnich
 • 23. KIEDY I JAK MOŻNA PRZEDŁUŻAĆ CZAS MEDIACJI?
  • 23.1. Wzór wniosku o przedłużenie czasu trwania mediacji kontraktowej
  • 23.2. Wzór wniosku o przedłużenie czasu trwania mediacji ze skierowania sądu.
  • 23.3. Wzór wniosku o zawieszenie postępowania sądowego na czas trwania mediacji
  • 23.4. Wzór wniosku o wznowienie postępowania sądowego po zakończeniu realizacji ugody cząstkowej
 • 24. OSOBOWOŚĆ I ETYKA MEDIATORA
  • 24.1. Osobowość zawodowego mediatora
  • 24.2. Etyka zawodowego mediatora
   • 24.2.1. Standard I. Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia
   • 24.2.2. Standard II. Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu
   • 24.2.3. Standard III. Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji
   • 24.2.4. Standard IV. Mediator dba o poufność mediacji
   • 24.2.5. Standard V. Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji
   • 24.2.6. Standard VI. Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifi kacji zawodowych
   • 24.2.7. Standard VII. Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego
   • 24.2.8. Standard VIII. Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego
   • 24.2.9. Standard IX. Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji
   • 24.2.10. Standard X - Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach
 • O AUTORCE
 • BIBLIOGRAFIA
 • ANEKS
 • I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
 • II. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
 • III. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2003 roku, w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
 • IV. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 listopada 2005 roku, w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
 • V. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2001 roku, w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>