Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Mediacje a pytania ogólne

 1. Czym jest mediacja ?

  Mediacja jest alternatywnym rozstrzyganiem sporów, której uregulowanie prawne w Polsce zostało poszerzone 28 lipca 2005 i wprowadzone w życie w grudniu 2005 roku. (patrz KC i KPC). Skierowana jest do szerszej grupy odbiorców, którzy nie mają czasu na długie procesy lub chcą przeznaczyć swoje środki finansowe na inne cele niż koszta procesowe.

  Mediacja, to konstruktywne zarządzanie konfliktami. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. Innymi słowy mediacja jest metodą regulacji konfliktu za pomocą neutralnych osób trzecich.

  Zadaniem mediatora jest ułatwianie procesu osiągania ugody drogą negocjacji z obu stronami konfliktu.

  Mediacje to zwiększenie możliwości i dostępności prawnego rozstrzygania sporów cywilnych, które są szybkie, tanie i skuteczne.

  Każda mediacja zakończona sukcesem, czyli podpisaniem ugody cywilno-prawnej, jeśli jest zgodna z prawem, nie narusza dobrych obyczajów, jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności, zostaje na wniosek strony niezwłocznie zatwierdzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

  W ten sposób mediacja w 4 tygodnie stwarza możliwość pozaprocesowego załatwiania spornej sprawy gospodarczej, cywilnej, rodzinnej, z zakresu prawa pracy itp.


 2. Jaka jest historia i pochodzenie mediacji?

  Współczesna mediacja ma ok. 30 lat i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale sam pomysł mediacji ma co najmniej 2000 lat.

  Mediacja pochodzi od słowa greckiego medos, które tłumaczy się, jako: pośredniczący, neutralny, nieprzynależny do żadnej ze stron.

  Wykorzystywana była, jako środek rozwiązywania problemów np. między Spartą i Atenami, gdzie mediatorami byli książęta i królowie.

  W 1925 roku W.Brytania była miediatorem między Brazylią i Portugalią. W 1849 roku Francja mediowała między Anglią i Grecją.

  Największy jednak ruch w sięganiu po mediację, jako skuteczną metodę zaczął się w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Wynikało to z problemów, z którymi boryka się również polskie sądownictwo: z obciążenia sądów nadmierną ilością spraw, zbyt kosztownych procesów sądowych, zbyt długotrwałych procedur sądowych.

  Wszystko to uniemożliwiało przeciętnemu obywatelowi korzystanie z ochorny prawnej. Dzisiaj w Polsce ma miejsce podobne zjawisko, któremu wprowadzenie instytucji mediacji ma zaradzić. Przeciętny Polak ma mieć dostęp do szybkiej, taniej ochrony prawnej, która jest w zasięgu jego ręki. Docelowo tam, gdzie kraje zastosowały mediację, podnosi się kultura i świadomość prawna społeczeństwa.

  W 2002 roku Komisja Europejska wydała Zieloną Księgę o alternatywnym rozwiązywaniu sporów w prawie cywilnym i gospodarczym. Unia Europejska wydała cztery rekomendacje, w których zaleca krajom członkowskim wprowadzenie i promocję mediacji:
  1. Rekomendacja w sprawie mediacji rodzinnych
  2. Rekomendacja w sprawach karnych
  3. Rekomendacja w sprawach cywilnych
  4. Rekomendacja w sprawach dot. postępowania między organami administracji a osobami prawnymi

  Mediacja już od wielu lat obecna jest w takich krajach, jak: Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, W.Brytania, Szwecja, Norwegia, Portugalia, Grecja, Finlandia, Luksemburg, Australia, USA, Kanada i wiele innych.

  Od kilku lat trwają badania i obserwacje nad skutecznością mediacji w prawie karnym, czym w Polsce zajmował się Zespół do spr. Wprowadzenia Mmediacji w Polsce, powołany w grudniu 2005., jako autonomiczny zespół, którego zakres działania obejmował:
  • opracowanie projektu przepisów prawnych oraz opinii i zasad dotyczących wprowadzania mediacji w ramach systemu wymiary sprawiesliwości w spr. Karnych przeciwko młódocianym i dorosłym
  • kontynuowanie eksperymentalnego programu mediacji w sprawach nieletnich w kilku wybranych okręgach sądów rodzinnych np. organizowanie szkoleń, wydawanie materiałów informacyjnych, tworzenie ośrdoków mediacyjnych, bieżąca analiza i ocena ich działalności itp.

  Teraz czas przyszedł na Polskę. 28 lipca 2005 roku została uchwalona ustawa o mediacji, która weszła w życie w grudniu 2005.


 3. Co to jest posiedzenie mediacyjne?

  Mediacje mogą się odbywać i najczęściej przebiegają na wspólnych spotkaniach zwaśnionych stron w obecności neytralnego mediatora. Takie spotkanie nazywamy posiedzeniem mediacyjnym. Przeciętna mediacja trwa ok. 3, dwugodzinne posiedzenia.

  Na szczególne życzenmie stron lub z powodu braku mozliwości osobistej obecności, mediacja może się odbywać bez wspólnych posiedzeń. Wtedy mediator prezentuje obu stronom stanowisko o pomaga im się porozumieć za pomocą środków komunikacji, jak telefon, internet, rzadko list.


 4. Know how czyli jak to się robi?

  Jeśli wniosek lub pozew został już złożony w sądzie, napisz do sądu i zostaw w biurze podawczym sądu podanie o skierowanie sprawy do mediacji, wskazując swojego mediatora lub prosząc o wyznaczenie mediatora przez sąd.

  Jeżeli jesteś w sporze, który wydaje Ci się trudny do rozwiązania, a sprawa nie została jeszcze złożona w sądzie, skontaktuj się ze swoim mediatorem. Pomoże Ci rozwiązać problem krótszą, tańszą i szybszą metodą niż tradycyjna droga sądowa. Nawiąż z nim kontakt telefoniczny, internetowy lub osobisty. Gwarancją na poświęcenie Tobie odpowiedniej ilości czasu jest wczesniejsze ustalenie terminu.

  Mediator zadba o wyjaśnienie wątpliwości, treść umowy oraz przekazanie informacji i zaproszenia do mediacji stronie przeciwnej. Zgodę na mediację drugiej strony można też odebrać przed zwróceniem się do mediatora. To znacznie przyspiesza moment przystąpienia do mediacji.

  Jeśli masz wątpliwości, zapytaj swojego mediatora i weź sprawy w swoje ręce.
  Nasz mediator chętnie odpowie na Twoje pytania.

  Centrum Promocji Zdrowia, mediator Dorota Fedorowska
  Tel: 071/373 55 90, 79 45 990, 0602 12 45 60


 5. Czy wszystkie sprawy sporne nadają się do mediacji?

  Aby wstępnie sprawdzić czy Twoja sprawa nadaje się do MEDIACJI odpowiedz na poniższe pytania:
  • Czy masz problem z niepłacącym kontrahentem?
  • Czy masz zadłużenie wobec banku lub innej instytucji, albo ktoś jest Tobie winien pieniądze?
  • Czy masz spór z firmą ubezpieczeniową?
  • Czy wszedłeś w konflikt ze swoim pracownikiem lub pracodawcą?
  • Czy czeka Cię podział majątku?
  • Czy chcesz ustalić sprawy alimentacyjne?
  • Czy konieczne jest ustalenie opieki nad Twoim małoletnim dzieckiem?
  • Czy Twojemu związkowi małżeńskiemu grozi rozpad, ale są jeszcze widoki na jego utrzymanie?
  • Czy jesteś w sporze z sąsiadem, który nie chce pokryć kosztów remontu części wspólnej budynku?
  • Czy masz roszczenia o naprawienie wyrządzonej Ci szkody?

  Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś TAK, oznacza to, że warto rozważyć podjęcie mediacji w danej sprawie.
  Warunkiem jest zgoda obu stron na przyjęcie mediacji, jako formy rozwiązania sporu.
  O zgodę drugiej strony stara się mediator w Twoim imieniu, gdy zlecasz mu przeprowadzenie mediacji w swojej sprawie.


powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>