Mediacja czy proces sądowy?
- wybór należy do Ciebie.
Mediacje rodzinne umożliwiają
partnerom pojednanie
lub rozwód po ludzku.

Mediacje a podział majątku

 1. Jeśli mediuję w sprawie podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, w którego skład wchodzi nieruchomość, czy muszę ponosić koszt wyceny przez rzeczoznawców majątkowych?

  Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego jest niezbędna tylko wtedy, gdy strony nie mogą się porozumieć co do jej wartości lub gdy ustalona wspólnie wartość rażąco odbiega od średniej rynkowej wartości danego typu nieruchomości.

  Najprostszym rozwiązaniem, najczęściej stosowanym przez strony jest przestudiowanie czasopism poświęconych sprzedaży nieruchomości i porównanie własnych oczekiwań z propozycjami rynku. Innym jest skierowanie pytania do biura nieruchomości. Wtedy ustalenie średniej wartości nie nastręcza trudności stronom, sprowadza koszt wyceny do zera i oszczędza czas.


 2. Czy będę płacił podatek od nieruchomości, jeśli ją nabędę w drodze zawarcia ugody przed mediatorem?

  Nabycie własności nieruchomości lub ich części na podstawie ugody lub orzeczenia jest wolne od podatków i opłat z tym związanych. (Dz.Ust. 167 z dnia 01.09.2005, poz. 1398)


 3. Czy po zawarciu ugody przed mediatorem mogę udać się do ksiąg wieczystych i prosić o dokonanie zmiany właściciela?

  Prawodawca nie precyzuje jasno jaki jest obowiązek stron co do nabytych w wyniku ugody nieruchomości. Może się zdarzyć, że będzie potrzeba skorzystać z usług notariusza na podstawie ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd.
  Czy jest to konieczne określi Wydział Ksiąg Wieczystych. Wydział ten ma obowiązek uznać ugodę zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd i powinno to wystarczyć do wprowadzenia zmian w księdze wieczystej.
  Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem. (Dz. Ust. 172, z 2005 roku, poz. 1438)


 4. Kłócimy się z rodziną o spadek po babci. Każdy uważa, że jemu należy się większa jego część. Istnieje też brak porozumienia co do wartości tego majątku. Czy w naszej sprawie może pomóc mediator?

  Tak, jeżeli wszystkie strony sporu wyrażą zgodę na mediację w tej sprawie, wystarczy że jedna ze stron nawiąże kontakt z mediatorem. Jeśli czuje się na siłach może też sama wcześniej odebrać pisemną lub ustną zgodę stron na przystąpienie do mediacji.

  Należy być świadomym, że jeżeli interesy stron będą sprzeczne ze sobą (będą wchodzić w kolizję), to wypracowana ugoda będzie miała charakter kompromisu, do którego każda ze stron musi być gotowa.

  Jeżeli interesy będą uzupełniające się, to pod pewnymi warunkami, w wyniku ugody każda ze stron może uzyskać to, do czego dąży.

  Jeżeli interesy stron będą zróżnicowane pod względem hierarchii ważności, wypracowanie ugody będzie wymagało uwzględnienia wzajmenych priorytetów i preferencji.


 5. Dlaczego miałabym się zdecydować na podział majątku przed mediatorem a nie przed sądem?

  Mediacja cywilna pozwala na podział majątku zgodny z wolą stron. Dzięki obecności neutralnego mediatora, byli małżonkowie dużo szybciej i efektywniej dochodzą do swoich potrzeb i znajdują wykonalne i satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Praktyka pokazuje, że porozumienie, które małżonkowie sami wypracują jest realizowane, gdyż jest z założenia zgodne z ich decyzją i wolą. Strony bardziej się utożsamiają z treścią ugody sporządzonej samodzielnie niż z decyzją sądu, która często budzi złość i żal.

  Mediacja cywilna chroni strony przed eskalacją konfliktów w przyszłości. Ma to duże znaczenie, gdy rozstający się małżonkowie mają małe dzieci i w przyszłości będą mieli ze sobą kontakt ze względu na nie.


powrót >>      

mediacja mediacja rodzinna mediacja gospodarcza mediacja cywilna wniosek o przeprowadzenie mediacji procedura mediacyjna o firmie mediacje - zarządzanie konfliktami sylwetka mediatora rekomendacje opinie uczestników mediacji regulamin mediacji kodeks mediatora ustawy o mediacji mediacje w pytaniach i odpowiedziach literatura doradztwo psychologiczne szkolenia cennik usług kontakt co to jest mediacja co jest celem mediacji jakie są korzyści z mediacji jakie są cechy mediacji czy twoja sprawa nadaje się do mediacji? wszczęcie postępowania mediacyjnego wyznaczanie mediatora zadania i obowiązki mediatora miejsce postępowania mediacyjnego język postępowania mediacyjnego postępowanie mediacyjne rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego poufny charakter postępowania mediacyjnego ugoda zakończenie postępowania mediacyjnego odpowiedzialność prawna centrum i mediatora opłaty tabela opłat postanowienia końcowe cele kodeksu etycznego mediatora kryteria występujące w kodeksie warunki i zasady mediacji postawy

Dorota Fedorowska
mediator, psycholog

W mediacji i pracy z ludźmi stawiam na pokojowe rozwiązywanie konfliktów...

czytaj wiecej >>